ක්ෂණික ඇමතුම් : 0117 270 270

මා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම (NVQ) ලබාගන්නේ කෙසේද?

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම ලබාගැනීම සදහා ක්‍රම දෙකක් ඇත.

  • කිසියම් අපේක්ෂකයෙකුට නිපුනතා ප්‍රමිතීන්හි සුදුසුකම් පිළිබදව ඔහුගේ / ඇයගේ හැකියාවන් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි සහිතව සනාථ කිරිමේ හැකියාවක් තිබේනම් එවිට එම අපේක්ෂකයා (පුර්ව ඉගෙනීම හදුනා ගැනීම)  RPL තුලින් ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම්  (NVQ) සහතිකය ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි.
  • ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) සහතිකය ලබාගැනීමේ අනිත් ක්‍රමය වන්නේ සුදුසුකම්වලට අදාල හැකියාව පදනම් කරගත් වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාවක්  (CBT) අනුගමනය කිරිමය. අපේක්ෂකයෙකුට සුදුසුකමට අදාල ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම (NVQ) පදනම් කරගත් පුහුණූවක්  (CBT) සහ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) සහතික ලබාදීමට ප්‍රතීතනය වී ඇති රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික ආයතනවල ක්‍රියාත්මක වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන්වලට සම්බන්ධ වීමෙන් අදාළ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම (NVQ) ලබා ගත හැක.

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම (NVQ) පිළිබඳව ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම තොරතුරක් www.tvec.gov.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැකිය.

පුවත් සහ සිදුවීම්

07
ඔක්2019

Click here to enter Korean Tech Virtual Tour

Click here to enter Korean Tech Virtual Tour

16
අප්‍රේ2020

VTA has donated 2 million to Covid-19 Fund

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ කාර්යමණ්ඩලයේ 2000ක් පමණ වන සේවක පිරිසගේ දිනක වැටුප කෝවිඩ් 19 අරමුදලට පරිත්‍යාග කෙරේ. එම ලක්ෂ 20ක මුදල් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය අධිකාරියේ සභාපති දමිත වික්‍රමසිංහ මහතා...

26
මැයි2020

Requesting Quotations for Production of Video Documentary

According to the growing labour market, VTA has planning to increase the annual student intake up to 70,000. Further, it is a very crucial factor to promote the image of...