அவசரத் தொடர்பு இல : 0117 270 270

p.m.wijesinghe

திரு. டபிள்யூ.ஏ. ரணவீர
பணிப்பாளர் (மனித வளம் மற்றும் நிர்வாகம்)

u.k.nanda-

திரு. யு.கே. நந்தா
பதில் பணிப்பாளர் (சோதனை மற்றும் மதிப்பீடு)

s.m.edirisinghe-

திருமதி. எஸ்.எம். எதிரிசிங்க
பதில் பணிப்பாளர் (பயிற்சி)

G.H.P.Damayanthi

திருமதி ஜி.ஹெ.பீ.தமையாந்தி
நடிப்பு இயக்குநர் (திட்டமிடல், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு)

R.P.Hettiarachchi

ஆர்.பீ. ஹெட்டியாராச்சி
பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளர்

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

07
அக்2019

Click here to enter Korean Tech Virtual Tour

Click here to enter Korean Tech Virtual Tour

31
டிச2019

His Excellency Gotabaya Rajapaksa has started a new Revolution in Vocational Training Sector

President Gotabaya Rajapaksa has called on officials to fulfil their responsibilities by creating a revolution in the vocational training industry, in order to produce skilled labour to meet the requirements...

06
ஜன2020

2020 Student Enrollment has increased up-to 50000

Starting from the year 2020 the Student Enrollment has increased up-to 50000.

07
பிப்2020

Get on to the Career BUS

Career බස් එක දෙව්න්දර තුඩුවෙන් පේදුරු තුඩුවට ගමන් අරඹයි.... VTA YOULEAD සමග නව ගමණක ඇරඹුම අද දෙව්න්දර තුඩුවෙන් ගමන් අාරම්භ විය. වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ජංගම රථය අද youlead සහායෝගී තාවයෙන් නවීකරණය...