ක්ෂණික ඇමතුම් : 0117 270 270

ප්‍රධාන ශිෂ්‍යනායක

ශ්‍රී ලාංකික අධ්‍යාපන රටාවට අනුව, වර්තමානය වන විට අප පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ (නාරාහේන්පිට) පුහුණු ආධුනික ආධුනිකාවන් 400කට අධික ප්‍රමාණයක් වෘත්තීය දැනුම ලබා ගන්නවා. විනයවත් පරිසරයක් තුළ සියළු පහසුකම්වලින් සමන්විත න්‍යායාත්මක මෙන්ම ප්‍රායෝගිකව තමාගේ පාඨමාලාවට අවශ්‍ය පුහුණු දැනුම ලබා ගැනීමට පුහුණු ආධුනික ආධුනිකාවන් හට සුවිශේෂී අවස්ථාවක් සැලසී ඇත. ඔවුන් සතු සියළු දැනුම අප වෙත ලබාදෙනුයේ රටේ අනාගතය වන අප, යහපත් පුරවැසියෙකු හා දක්ෂ වෘතිකයෙකු කරවීමටයි.මෙම පාඨමාලාවලදී ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 5 වන මට්ටම දක්වා ලබා දෙන අතර පාඨමාලාව අවසානයේ අප වැඩිදුර පුහුණුව සදහා යොමු කරනුයේ අනාගතය තවදුරටත් සුරක්ෂිත කිරීමටය. අනාගතය ජය ගන්නට සිහින දකින අප හට ජාතික වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරිය පින් බිමකි. චිරං ජයතු.

පුවත් සහ සිදුවීම්

30
ජන2018

අබාධිත රණවිරුවන් සදහා වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා

ශ්‍රි ලංකා වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරිය (VTA) තම පුළුල් සේවාව තුල ක්‍රියාන්විතයේ නිරතව සිට අබාධයන්ට ලක්වු රණවිරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ වෘත්තිය පුහුණු පාඨමාලා ආරම්භ කරන ලදී. එමගින් තම විශ්‍රාම දිවිය වඩා අර්ථවත්ව...

දිවයින පුරා පිහිටි පුහුණු මධ්‍යස්ථාන